VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání portálu Opičák.

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává Opičák s.r.o., se sídlem Dubí 15, 517 41 Tutleky, IČ: 04721659, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36496 (dále také jen „Zprostředkovatel”). Jelikož Zprostředkovatel je osobou podnikající na základě příslušného živnostenského oprávnění v oblasti zprostředkování služeb, vydává Zprostředkovatel tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují přístup a užití internetových stránek www.opicak.cz (dále také jen „Podmínky“). Prostřednictvím internetových stránek www.opicak.cz (dále také jen „Portál“) zajišťuje Zprostředkovatel příležitosti především pro prodej a koupi zejména výrobků z oblasti zpracování plastových materiálů a související služby (jako zprostředkování pronájmu strojů, apod.), když umožňuje na Portálu prodávajícím nabízet tyto výrobky a kupujícím zprostředkovává koupi těchto výrobků od prodávajících; Zprostředkovatel dále poskytuje na Portálu další související služby dle funkcionalit a možností Portálu.

I.Úvodní ustanovení a definice pojmů

1. Zprostředkovatel provozuje a spravuje systém nabídky a poptávky výrobků z oblasti zpracování plastových materiálů a dalších výrobků na Portálu – systém Opičák. Zprostředkovatel třetím osobám podnikatelům (dále také jen „Prodávající“), poskytuje na Portálu prostor k prezentaci a prodeji zboží a služeb a další služby a vyvíjí činnost k tomu, aby Prodávající měli možnost za přispění (zprostředkování) Zprostředkovatele uzavírat s třetími osobami (dále také jen „Uživatel“) smlouvy na prodej a koupi zboží Prodávajícího a smlouvy na využívání dalších služeb.

2. Závazkový smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím či Uživatelem o užívání Portálu (zprostředkování), který je uzavřen v elektronické podobě, je dále označován také jen „Smlouva“. Na základě Smlouvy je Prodávající či Uživatel oprávněn užívat Portál v souladu s těmito Podmínkami. Smlouva je uzavřena okamžikem registrace na Portálu, případně využitím služeb Portálu pro Uživatele bez registrace.

3. Uživatelem je osoba, která užívá Portál jako kupující či osoba využívající jiných nabízených služeb Prodávajících prostřednictvím Portálu, a to jak na základě registrace, tak i bez registrace.

4. Prodávajícím je osoba, která se zaregistrovala jako Prodávající na Portálu a nabízí prostřednictvím Portálu k prodeji zboží nebo služby. Prodávajícím může být pouze podnikatel, a to právnická osoba či fyzická osoba podnikající starší 18 let.

5. Prodávající a Uživatelé mohou být v textu těchto Podmínek dále souhrnně označováni též jako „Partner“ či „Partneři“.

6. Zbožím se rozumí veškeré předměty nebo služby nabízené Prodávajícími prostřednictvím Portálu (dále také jen „Zboží“).

7. „E-shop“ – tato služba umožňuje Prodávajícímu vlastní správu nabízeného Zboží, platebních způsobů, způsobů dopravy a možnost neomezeného počtu položek nabízeného Zboží a dále správu položek Zboží a jejich editaci. Nabízené Zboží je pak zveřejněno na profilu Prodávajícího a také v E-shopu Prodávajícího společně s filtrací a seřazením v položkách.

8. „Ověření Opičákem“ – Prodávající, který má aktivován balíček SMART nebo balíček ULTIMATE, obdrží dopis zaslaný prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na adresu jeho sídla. V dopise bude obsažen kód, který Prodávající vloží do Portálu na adresu pro ověření uvedenou v dopise. Jakmile bude kód vložen, získá Prodávající status Ověření Opičákem. Potvrzení o prověření obdrží příslušný Prodávající e-mailem. Cílem tohoto ověření je informace pro další Prodávající a Uživatele o tom, že konkrétní Prodávající je osobou se skutečným zájmem o užívání Portálu k účelům, ke kterým je určen. Je ověřeno, že předmětný Prodávající je kontaktní na adrese svého sídla a také že uhradil cenu za jím vybraný balíček. Toto ověření nelze opatřit za poplatek.

9. „Prověření pojišťovnou“ – Prodávající, který má aktivován balíček SMART nebo balíček ULTIMATE (má tedy svůj vlastní profil), může stisknutím příslušného tlačítka na Portálu požádat Zprostředkovatele o své prověření Zprostředkovatelem vybranou pojišťovnou. Na základě této žádosti uděluje Prodávající souhlas s poskytnutím osobních údajů příslušné pojišťovně za účelem jeho prověření. Prodávající se zavazuje poskytnout na výzvu případné další podklady, vyžádané pojišťovnou k prověření. Pojišťovna provede prověření Prodávajícího. Poté, co Zprostředkovatel obdrží od pojišťovny potvrzení o tom, že Prodávající je bez negativních výstupů prověřen, objeví se v profilu Prodávajícího status Prověření pojišťovnou. Potvrzení o prověření obdrží Prodávající e-mailem. Cena za tuto službu je uvedena na Portálu a bude vyúčtována Prodávajícímu.

10. „Prověření zákazníky” – tato funkce je určena pro Prodávající s aktivovaným balíčkem ULTIMATE, kteří v rámci tohoto balíčku využívají E-shop. Uživatel, který provede na Portálu nákup prostřednictvím E-shopu Prodávajícího, obdrží automaticky e-mail, kde bude mít možnost hodnotit Prodávajícího. Pokud Prodávající obdrží minimálně 50 takových hodnocení od Uživatelů, jejichž hodnocení bude 60% a více, Získá Prodávající status Prověření zákazníky, který se objeví v profilu Prodávajícího a zároveň o tomto obdrží od Zprostředkovatele informaci e-mailem. Tato služba není zpoplatněna.

11. „Služba TOP” – Prodávající, kteří chtějí svou nabídku či poptávku zviditelnit, mohou využít na Portálu za poplatek uvedený na Portálu Službu TOP. Při využití této služby bude jejich konkrétní nabídka či poptávka zařazena na počátek seznamu nabídek či poptávek mezi TOP poptávky a nabídky před poptávky a nabídky, u nichž nebyla Služba TOP využita, a to po dobu, kterou si Prodávající v rámci nabídky Služby TOP vybere.

12. Reklama v „Seznamu firem” – Seznam firem je stránka kde je seznam registrovaných Prodávajících s aktivovaným balíčkem SMART a ULTIMATE. Do Seznamu firem má přístup kdokoliv, kdo vstoupí na Portál.

13. „Express služba“ – Express služba slouží Prodávajícím s aktivovaným balíčkem SMART nebo ULTIMATE k nabídce na pronájem strojů. Takový Prodávající tedy vyplní příslušný formulář pro Express službu se svou nabídkou. Poté, co Prodávající uhradí příslušný poplatek za využití této služby, bude tato služba na Portálu aktivována. Prodávající s aktivovaným balíčkem ULTIMATE však mohou využít tuto službu bez dalšího poplatku. Nabízenou Express službu mohou využít pouze Uživatelé, kteří jsou na Portálu zaregistrováni. Prodávajícího nabízejícího Express službu může Uživatel kontaktovat prostřednictvím příslušného formuláře umístěného na Portálu.

14. Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti všech osob při vstupu na Portál, a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy, zejména vztah mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím či Uživatelem. Tyto Podmínky jsou závazné pro právní vztah mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím či Uživatelem ve znění, s nímž byl Prodávající či Uživatel naposledy seznámen. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

15. Zprostředkovatel je oprávněn znění Podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat. Nová verze Podmínek se však v žádném případě neužije na právní vztahy, vzniklé ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Zprostředkovatel v případě změny Podmínek informuje Prodávajícího a Uživatele alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek o změně Podmínek na Portálu prostřednictvím e-mailu zaslaného na jeho aktuální e-mailovou adresu. Součástí oznámení bude rovněž znění Podmínek ve formátu *.pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Nová verze Podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, který je uveden v nové verzi Podmínek. Pro Zprostředkovatele a Prodávajícího či Uživatele platí Podmínky v účinném znění uvedeném na Portálu, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak. Prodávající či Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky prostřednictvím vyplněného formuláře na adrese www.opicak.cz/vypoved . Neodmítne-li Prodávající či Uživatel změny Podmínek výpovědí, má se za to, že novou verzi (nové znění) Podmínek akceptoval. Podá-li Prodávající či Uživatel Zprostředkovateli způsobem dle tohoto bodu Podmínek výpověď ze Smlouvy, uplatní se na veškeré právní vztahy s Prodávajícím či Uživatelem původní znění Podmínek. Zprostředkovatel je oprávněn neumožnit Prodávajícímu či Uživateli provádění jakýchkoliv transakcí na Portálu, a to až do doby skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta skončí po potvrzení přijetí výpovědi Zprostředkovatelem, nejdříve však po té co Prodávající či Uživatel uhradil vůči Zprostředkovateli všechny své závazky.

16. Založením uživatelského účtu registrací Prodávajícího či Uživatele na Portálu, či jakýmkoliv využitím služeb či funkcionalit Portálu Prodávající či Uživatel akceptuje tyto Podmínky s tím, že bere na vědomí možnost jejich následných změn či doplnění ze strany Zprostředkovatele. Při registraci do systému, provozovanému Zprostředkovatelem na Portálu, je Partnerovi vždy přiděleno přihlašovací heslo (resp. si Partner volí přihlašovací heslo). Partner přihlášením do heslem chráněné sekce Portálu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že Partner změnu Podmínek jakýmkoliv projevem vůle odmítne, nebude oprávněn dále Portál užívat a jeho registrace bude Zprostředkovatelem zrušena.

17. Tyto Podmínky se řídí českých právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. Způsob fungování Portálu

1. Portál představuje systém prezentace a prodeje Zboží rozděleného dle jednotlivých skupin na základě charakteru Zboží. Prodávající má možnost nabízet Zboží Uživatelům v rámci Portálu prostřednictvím online nabídkového systému.

2. Portál umožnuje několik způsobů jeho užívání. Za účelem koupě Zboží může Uživatel Portál využít i bez registrace. Dále mohou Uživatel i Prodávající využít registraci na Portálu, při které si vyberou některý z balíčků služeb a funkcionalit Portálu, který je při registraci nabízen za cenu, která je u příslušného balíčku uvedena. Jedná se o následující balíčky:

- balíček „GO“ – tento balíček je určen pro Uživatele i pro Prodávající, ale pouze v případě, že osoba, která se registruje, je podnikatel, a to právnická osoba či fyzická osoba podnikající starší 18 let;

- balíček „SMART“ – tento balíček je určen pouze pro Prodávající. Balíček obsahuje vlastní profil, který je na Portálu veřejně dostupný pro všechny registrované i neregistrované Uživatele či Prodávající. Prodávající může v rámci tohoto balíčku vkládat bez dalšího poplatku neomezený počet poptávek a nabídek a také tyto poptávky a nabídky může využít Službu TOP, další využití služby TOP je zpoplatněno. V rámci balíčku může Prodávájící v jednom kalendářním měsíci využít bezplatně v 5 případech službu TOP. Prodávající si může dále v rámci tohoto balíčku nahrát své vlastní logo na profil a tím se tak i u běžných poptávek a nabídek (Express služeb, apod.) prezentovat. Prodávající má v tomto balíčku také svou unikátní sub doménu na Portálu. V tomto balíčku je také bez dalšího poplatku pro Prodávajícího zahrnuta služba Prověření Opičákem a zobrazení Prodávajícího v Seznamu firem;

- balíček „ULTIMATE“ – tento balíček je určen pouze pro Prodávající. Balíček obsahuje vlastní profil, který je na Portálu veřejně dostupný pro všechny registrované i neregistrované Uživatele či Prodávající. Balíček dále obsahuje možnost nahrát si své vlastní logo na profil a tím se tak i u běžných poptávek a nabídek (Express služeb, apod.) prezentovat. Prodávající si v rámci tohoto balíčku může vybrat pozadí profilu z knihovny fotografií obsažené na Portálu. V rámci tohoto balíčku může Prodávající bez dalších poplatků využívat neomezeně Službu TOP (např. na produkty, poptávky a nabídky, Express služby, apod.). Prodávající je zobrazován v Seznamu firem, může vkládat neomezený počet poptávek a nabídek bez dalšího poplatku, může vkládat neomezený počet Express služeb a pro tyto služby využít Službu TOP, taktéž bez dalšího poplatku. V rámci balíčku může Prodávájící v jednom kalendářním měsíci využít bezplatně v 10 případech službu TOP, další využití služby TOP je zpoplatněno. Prodávající v rámci tohoto balíčku také získá bez dalšího poplatku službu Prověření opičákem a Prověření pojišťovnou. Prodávající jednou za kalendářní měsíc obdrží e-mail s rekapitulací cen na trhu a grafy (statistiky toho, jak se jednotlivým komoditám jako je stretch fólie, LDPE, granulát, apod. daří na trhu). Tento balíček obsahuje také E-shop a v něm neomezený počet produktů. V rámci tohoto balíčku má Prodávající neomezené možnosti pro výběr a specifikaci druhů plateb a druhů dopravy. Prodávající má v tomto balíčku také svou unikátní sub doménu na Portálu.

Každý z balíčků je možné si zakoupit na dobu jednoho měsíce, tří měsíců, nebo jednoho roku. Po té, co si Uživatel či Prodávající v rámci registrace na Portálu vybere některý ze shora uvedených balíčků, obdrží e-mail s potvrzením objednávky balíčku (čímž je uzavřena smlouva o využití balíčku) a bez zbytečného odkladu obdrží daňový doklad – fakturu, kterou mu Zprostředkovatel vyúčtuje cenu za příslušný balíček. Jakmile bude faktura za balíček v příslušné stanovené době trvání balíčku uhrazena, bude příslušný balíček Zprostředkovatelem do 24 hodin v pracovních dnech od obdržení platby spuštěn. V případě že by měl Prodávající zájem o změnu balíčku z balíčku GO na balíček SMART nebo ULTIMATE, nebo z balíčku SMART na balíček ULTIMATE, kontaktuje na e-mailem support@opicak.cz obchodní oddělení Zprostředkovatele se zájmem o změnu na vyšší balíček. Obchodní oddělení Zprostředkovatele zašle Prodávajícímu daňový doklad – fakturu, a jakmile bude faktura za balíček v minimální stanovené době trvání balíčku uhrazena, bude příslušný balíček Zprostředkovatelem do 24 hodin v pracovních dnech od obdržení platby spuštěn. V případě změny balíčku na vyšší bude alikvotní část zaplacené ceny za nižší balíček počítaná ode dne žádosti o aktivaci vyššího balíčku odečtena jako sleva na platbě za vyšší balíček.

Uživatel či Prodávající může balíček kdykoliv zrušit, a to požadavkem zaslaným na e-mail support@opicak.cz; cena, či její alikvotní část, kterou zaplatil Zprostředkovateli za aktivaci a užívání balíčku se však v tomto případě nevrací. Každému Uživateli či Prodávajícímu, který má aktivován jakýkoliv balíček, zašle Zprostředkovatel e-mailem upozornění na blížící se konec zaplacené doby užívání balíčku, a to 14 dní, 7 dní před koncem zaplacené doby užívání balíčku. Pokud uplyne zaplacená doba užívání balíčku, aniž by byla ze strany Uživatele či Prodávajícího prodloužena, k poslednímu dni zaplacené doby užívání balíčku dojde automaticky ke zrušení balíčku a veškerých jeho služeb a funkcí pro daného Uživatele či Prodávajícího. Prodávající či Uživatel si však může balíček následně aktivovat znovu.

3. Po přihlášení do heslem chráněné sekce může Partner dle možností svého aktivovaného balíčku především vkládat do příslušných sekcí nabídky na prodej či pronájem Zboží, elektronicky komunikovat s ostatními Prodávajícími a Uživateli, využívat nabídek na koupi Zboží a činit další dle možností a funkcionalit Portálu.

4. Základním účelem Portálu je soutěž jednotlivých Prodávajících nabízejících své Zboží o dosažení maximálních obratů prostřednictvím Portálu.

5. Partner akceptací těchto Podmínek prohlašuje, že je seznámen se způsobem fungování Portálu.

III. Podmínky použití Portálu

A) Registrace

1. Registrace uživatelského účtu je pro Partnera bezplatná. Partner nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.). Uživatelským účtem se rozumí účet, který vznikne registrací Uživatele či Prodávajícího na Portálu. Uživatelský účet není na Portálu viditelný pro jeho ostatní návštěvníky. V rámci uživatelského účtu mají Prodávající, kteří mají aktivován balíček SMART nebo balíček ULTIMATE, svůj profil. V profilu jsou uvedeny rozšířené informace o Prodávajícím. Jeden Prodávající může mít v rámci svého uživatelského účtu vice profilů.

2. Podmínkou nabízení a prodeje Zboží prostřednictvím Portálu je uzavření Smlouvy a výběr některého z nabízených balíčků na Portálu. Právo užívat služby Portálu vzniká registrací ve formuláři na Portálu Zprostředkovatele a potvrzením ze strany Zprostředkovatele, že je Prodávající účastníkem systému provozovaného Zprostředkovatelem na Portálu.

3. Partner je povinen při registraci uvést veškeré požadované údaje na Portálu.

4. Registraci na Portálu je oprávněn provést pouze sám podnikatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.

5. Pokud o to Zprostředkovatel požádá, podmínkou potvrzení registrace na Portálu může být poskytnutí scanu občanského průkazu některé z dále uvedených osob:

- fyzické osoby – podnikatele, - statutárního orgánu oprávněného jednat za Prodávajícího či Uživatele, - jiné osoby, oprávněné zastupovat Prodávajícího či Uživatele na základě plné moci – v takovém případě je Prodávající či Uživatel povinen společně se scanem občanského průkazu zmocněnce doručit zároveň scan této plné moci, na které budou úředně ověřeny podpisy zmocnitele i zmocněnce. Scan občanského průkazu zašle podnikatel na výzvu Zprostředkovatele prostřednictvím e-mailové adresy, zadané v rámci registrace.

6. V případě změny přihlašovacích údajů se zavazuje o změně Zprostředkovatel Partnera informovat. Zprostředkovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, kdykoliv kontrolovat správnost údajů předaných Partnerem.

7. Informace poskytnuté Partnerem Zprostředkovateli při registraci podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Partner samostatným prohlášením uvedeným v článku VIII. těchto Podmínek udělil Zprostředkovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů. Zprostředkovatel se zavazuje neposkytnout uvedené osobní údaje třetím subjektům a využívat je pouze pro účely spojené s provozem Portálu.

8. Partner je povinen Zprostředkovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného při registraci, a to ihned, kdy k takové změně dojde. Partner je oprávněn své osobní údaje editovat, nesmí však uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící.

9. Při provedení registrace je Partner povinen si zvolit jméno a heslo, pod kterým se bude přihlašovat do Portálu. Zvolené jméno a heslo musí být v rámci Portálu jedinečné a nesmí porušovat platné právní předpisy a obsahovat vulgární výrazy. Uživatelské jméno zadané během registrace lze změnit. Pokud Partner svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován či zrušen a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. Partner je povinen uživatelský účet a heslo k němu utajovat, nesdělovat je třetím osobám a zabránit jejich užívání neoprávněnými osobami. V případě ztráty hesla, nebo v případě zjištění jeho zneužití je Partner povinen Zprostředkovatele o této skutečnosti neprodleně informovat. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Zprostředkovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

10. Zprostředkovatel je oprávněn vyzvat Partnera v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Zprostředkovatel oprávněn uživatelský účet Partnera zablokovat či zrušit.

11. Zprostředkovatel je oprávněn poskytnout, výhradně za účelem uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem Prodávajícímu údaje o Uživateli - kupujícím, včetně jeho e-mailové adresy, jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a telefonního čísla.

12. Je zakázána jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Prodávajícího či Uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli či Prodávajícímu jednajícímu v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Prodávajícího či Uživatele.

13. Partneři mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Partneři jsou také oprávněni zažádat Zprostředkovatele o jejich odstranění z databáze Zprostředkovatele.

14. Každý Partner má právo registrovat se v rámci Portálu pouze jednou. V případě, že bude Zprostředkovatelem zjištěno, že se tentýž Partner registroval v rámci Portálu vícekrát, je Zprostředkovatel oprávněn novou registraci zrušit. V rámci své registrace (svého uživatelského účtu) na Portálu je však Partner oprávněn vygenerovat přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu pro další osoby (pouze však za účelem činnosti na Portálu); pokud tak Partner učiní, posuzuje se veškeré jednání těchto dalších osob jako jednání Partnera a Partner za toto jednání odpovídá jako by jednal sám (bez ohledu na to, jaké přístupové údaje k uživatelskému účtu Partnera byly použity).

15. Provedení registrace Partnera v rámci Portálu není nárokové. Zprostředkovatel je oprávněn provedení registrace Partnera odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Zprostředkovatel je dále oprávněn i bez udání důvodu kdykoliv registraci Partnera zrušit.

16. Registrací v Portálu dojde mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím či Uživatelem k uzavření Smlouvy o poskytování služeb (užívání Portálu) za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

B) Nákupy a využívání dalších služeb prostřednictvím Portálu

1. Prodávající se do Portálu přihlašuje zadáním přihlašovacích údajů (jména a hesla) prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele na adrese www.opicak.cz.

2. Prodávající může po přihlášení vkládat v rámci svého aktivovaného balíčku nabídky Zboží, které nabízí Uživatelům do jednotlivých sekcí dle možností Portálu. Nabídky jsou členěny dle jednotlivých typů Zboží a jsou přehledně seřazeny, aby bylo možné srovnávat jednotlivé parametry, zejména cenu. O každém nabízeném Zboží je Prodávající do popisu Zboží povinen uvést veškeré údaje, jejichž vyplnění je uvedeno na Portálu. Prodávající odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Uživateli poskytnuty před uzavřením smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele. Zprostředkovatel neodpovídá za případnou neplatnost smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Uživatelem, za nedodání Zboží dle uzavřené smlouvy nebo za jeho vady či jakost.

3. Nákup prostřednictvím kontaktního formuláře

3.1 Kontaktní formulář pro svou poptávku či nabídku či pro využití Express služeb může využít jakýkoliv návštěvník Portálu. Na Portálu je dostupný kontaktní formulář, kde návštěvník Portálu vyplní všechny požadované údaje. Nabídka a poptávka prostřednictvím kontaktního formuláře je zpoplatněna poplatkem uvedeným u této služby na Portálu. Pro nabídku a poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře je možné využít Službu TOP způsobem dle těchto Podmínek. Po vyplnění kontaktního formuláře pro nabídku či poptávku je formulář automaticky odeslán na obchodní oddělení Zprostředkovatele a Zprostředkovatel vyúčtuje použití kontaktního formuláře daňovým dokladem – fakturou, která bude zaslána e-mailem. Po zaplacení faktury bude poptávka či nabídka v příslušné sekci Portálu zveřejněna. Prodávající, kteří mají aktivován balíček SMART nebo balíček ULTIMATE užívají poptávky a nabídky prostřednictvím kontaktního formuláře v rámci svých balíčku bez dalších poplatků.

Kontaktní formulář pro Express službu slouží pouze pro nabídky či poptávky na pronájem strojů. V ostatním se uplatní pravidla pro nabídku a poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře obdobně.

3.2 Zájemci o nabídku, poptávku či Express službu nabízenou prostřednictvím kontaktního formuláře, mohou kontaktovat osobu, která nabídku, poptávku, či Express službu na Portál umístila, prostřednictvím odpovědního formuláře na Portálu, ve kterém jsou povinni vyplnit veškeré požadované údaje včetně textové zprávy. Veškerá následná komunikace včetně uzavření smlouvy a jejích podmínek již probíhá mimo Portál přímo mezi dotyčnými osobami.

4. Nákup prostřednictvím nákupního košíku

4.1 V rámci poptávky jakýkoliv návštěvník Portálu vloží vybrané Zboží, které je dle funkcí Portálu možné koupit prostřednictvím košíku, do košíku, vyplní veškeré požadované údaje, vybere způsob dopravy Zboží, způsob platby za Zboží (podmínky dopravy a způsobu platby za Zboží u jednotlivých Prodávajících jsou uvedeny na Portálu) a odešle (potvrdí) poptávku Prodávajícímu. Dokončení tohoto procesu se považuje za přijetí nabídky na koupi Zboží či využití jiné služby ze strany Prodávajícího, tedy za uzavření smlouvy.

5. Poté co došlo k uzavření smlouvy mezi návštěvníkem Portálu a Prodávajícím, je možné tuto smlouvu ukončit vzájemnou dohodou, jinak postupem dle platných právních předpisů.

6. Všechny podstatné náležitosti smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem jsou definovány Prodávajícím, Uživatel je pouze oprávněn využít nabídky na uzavření smlouvy za podmínek stanovených Prodávajícím.

7. Zprostředkovatel na Portálu nenabízí a neprodává vlastní Zboží. Zprostředkovatel neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli a Prodávajícími či dalšími návštěvníky Portálu. Právní vztah ze smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Prodávajícím či dalšími návštěvníky Portálu je výlučně právním vztahem mezi Uživatelem a příslušným Prodávajícím či návštěvníkem Portálu. Zprostředkovatel je pouze osobou, která prostřednictvím Portálu umožní setkání nabídky a poptávky po Zboží. Zprostředkovatel tedy není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Prodávajícím či ostatními návštěvníky Portálu. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím či ostatními návštěvníky Portálu a jiných dohod mezi nimi ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli, Prodávajícímu či ostatním návštěvníkům Portál na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou. Zprostředkovatel tedy zejména neodpovídá za dopravu Zboží, včasné dodání Zboží, vady a kvalitu Zboží, apod.

8. Uživatel je oprávněn a povinen uplatňovat veškeré případné nároky z odpovědnosti za vady Zboží, záruky za jakost Zboží a jakékoliv další nároky ze smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Prodávajícím výlučně u příslušného Prodávajícího.

9. Na úpravu práv a povinností ze smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím se použijí obecné předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy Prodávající nedodá Uživateli Zboží dle smlouvy, popř. kdy Uživatel neuhradí řádně a včas cenu za Zboží. Zprostředkovatel v rámci svých možností dle svého uvážení poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících ze smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím. V případě zaslání Zboží Zprostředkovatel nebude posuzovat případné spory týkající se doručení či nedoručení zásilky vzniklé mezi Uživatelem a Prodávajícím.

11. Mimo komunikace, kterou umožňuje Portál, Uživatel a Prodávající vedou veškerou komunikaci mezi nimi před uzavřením smlouvy a ve věci vztahu vzniklého uzavřením smlouvy (např. reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) elektronicky na e-mailové adresy, které uvedly při registraci do Portálu, případně na jiné adresy, o nichž se prokazatelně informují. Je-li na základě této komunikace možno identifikovat obě strany smlouvy, považuje se použití elektronické komunikace za zachování písemné formy.

C) Další podmínky použití Portálu

1. Zprostředkovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost údajů o Zboží Prodávajících uvedených na Portálu (zejména popis Zboží) ani za případné nekalosoutežní jednání Prodávajících a Uživatelů prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv, ke kterému by došlo jednáním Prodávajících nebo Uživatelů. Zprostředkovatel není příjemcem jakékoliv platby při prodeji a koupi Zboží, ani u něj není platební místo. K platbě za Zboží dochází na základě platebních možností, které jsou na Portálu dostupné, ale realizují se mezi Prodávajícími a Uživateli, případně třetí stranou. Pokud nebude cena za Zboží vyúčtována prostřednictvím funkcí Portálu, je způsob vyúčtování ceny za Zboží na Prodávajícím. Zprostředkovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.

2. Zprostředkovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu způsobenou Partnerovi při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Partnera, apod.

3. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích osob. V případě, že bude Portál obsahovat reklamní bannery či jiná reklamní sdělení, nenese Zprostředkovatel žádnou odpovědnost za obsah či pravdivost reklamních sdělení.

4. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Partnera na Portál, a to bez jakéhokoliv nároku Partnera.

5. Partner nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Partnera do Portálu či systému, který je provozován na Portálu.

6. Zprostředkovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele či Prodávajícího nebyla správná.

7. Zprostředkovatel jako provozovatel Portálu se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, fotografií, komentářů a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Zprostředkovatel oprávněn pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Zprostředkovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží, dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových ze strany Prodávajícího.

8. Partneři berou na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Partnerů orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Partner se na Portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní, správní a/nebo soudní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

9. Partner je oprávněn užívat Portál v rámci funkcionalit, které Portál umožňuje. Funkce Portálu jsou popsány v „Návodu“, který je umístěn na Portálu.

10. Prodávající nejsou oprávněni nabízet na Portálu zejména Zboží, které porušuje jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, včetně práv týkajících se obchodní značky, firemního loga a znaků původu, bylo získáno krádeží, loupeží nebo je na trhu považováno za nelegální, vyzývá k propagaci nenávisti, rasismu, xenofobie a konfliktů mezi národy, je použito k pomluvě jedné nebo více osob. Nabídku takového Zboží je Zprostředkovatel oprávněn z Portálu odstranit. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídku Zboží z Portálu i v případě Zboží, které není shora v tomto bodě uvedeno, jestliže by jeho nabízení, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Zprostředkovatele či Portálu. Prodávající nesmí společně se Zbožím, které není uvedeno shora v tomto bodě, nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat Zboží, které je uvedeno shora v tomto bodě, a to ani jako dar předávaný společně s jiným bezvadným Zbožím.

11. Zprostředkovatel v rámci provozování Portálu užívá tzv. „cookies“. Od návštěvníků Portálu Zprostředkovatel shromažďuje a analyzuje některé informace, které Zprostředkovateli pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které na Portálu nabízí. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací v držení Zprostředkovatele. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování těchto informací používá Zprostředkovatel soubory cookie. Cookie je malý soubor, který Portál ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na Portálu. Používáním Portálu jakákoliv osoba, která na Portál přistupuje, souhlasí s užitím cookies. Cookies je možné vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Pokud je však použití cookies odmítnuto, může být návštěvník Portálu nucen nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštíví Portál, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

D) Ukončení Smlouvy, zrušení a pozastavení uživatelských účtů

1. Mimo případy výslovně uvedené v Podmínkách je Zprostředkovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Partnera, který jakýmkoliv způsobem porušil Smlouvu a/nebo tyto Podmínky, popř. právní předpisy a/nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Portálu a/nebo Zprostředkovatele, případně u kterého má Zprostředkovatel důvodné podezření, že má takový Partner v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Pokud se v Podmínkách objevuje termín „zrušení registrace“, „zrušení uživatelského účtu“ či jiný obdobný termín, rozumí se tím odstoupení od Smlouvy Zprostředkovatelem. Odstoupení od Smlouvy Zprostředkovatelem je účinné okamžikem jeho odeslání na e-mailovou adresu uvedenou Partnerem při registraci.

2. Partneři, kterým byla zrušena registrace na Portálu v souladu s těmito Podmínkami, nemohou již dále používat Portál (znovu se registrovat), pokud jim Zprostředkovatel neudělí písemnou formou předem souhlas.

3. Partner má právo vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu za podmínky, že vyrovnal vůči Zprostředkovateli všechny své závazky, které vůči Zprostředkovateli má (především závazky vzniklé ze Smlouvy a Podmínek a na základě těchto dokumentů). Výpověď musí být doručena Zprostředkovateli výlučně v elektronické podobě na adresu support@opicak.cz. Výpověď je účinná doručením Zprostředkovateli.

4. Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku či zrušení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

IV. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Partner bere na vědomí a souhlasí, že Zprostředkovatel shromažďuje data o jeho nabídkách Zboží a vytváří z nich databázi. Zprostředkovatel prohlašuje a garantuje Partnerovi, že uvedená data o nákupech shromažďuje a zpracovává pouze pro své použití.

2. Partner prohlašuje a zavazuje se, že: a) je plně způsobilý k právním úkonům;

b) veškeré údaje, které poskytl Zprostředkovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

c) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;

d) nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Prodávajícího došlo k porušení právních předpisů;

3. Partner je povinen při užívání Portálu dodržovat platné právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Zprostředkovatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména není oprávněn: a) užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami;

b) užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Zprostředkovatele a/nebo Uživatele či Prodávající;

c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Prodávajících či Uživatelů a činit jejich jménem jakékoli aktivity na Portálu;

d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu;

e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Prodávajících, Uživatelů nebo Zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením.

4. Partner není oprávněn prostřednictvím nástrojů Portálu vyzývat Prodávající či Uživatele k obchodování mimo systém Portálu případně uvádět jakékoliv informace, které se nevztahují k uzavření kupní smlouvy na Zboží mezi Uživatelem a Prodávajícím prostřednictvím Portálu.

V.Hodnocení

1. Jakýkoliv návštěvník Portálu, který prostřednictvím Portálu využije nabídku na koupi Zboží, může využít funkci „Hodnocení“ v případě, kdy to Portál umožňuje. Tato funkce mu umožňuje vyjádřit svůj názor k chování Prodávajících, kteří mají aktivován balíček SMART nebo ULTIMATE. Hodnocení se provádí pomocí procentuální spokojenosti s chováním Prodávajícího, které se následně promítne do systému hodnocení pomocí hvězdiček, které je viditelné v profilu Prodávajícího, přičemž pět hvězdiček je nejlepší hodnocení a nula hvězdiček je nejhorší hodnocení. Návštěvník Portálu může připojit i slovní hodnocení. Hodnocení se aktivuje, pokud je Prodávající ohodnocen pěti a více hodnoceními. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Nemohou obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře hodnotících osob, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné. V případě, že hodnotící osoba opakovaně, alespoň dvakrát, učiní jakkoliv nevhodný komentář, je Zprostředkovatel oprávněn mu zrušit registraci na Portálu.

2. Hodnotící osoby nejsou oprávněny vkládat do komentářů nebo do odpovědí na komentáře zejména vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin, obsah, kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení osobnostních práv, autorských práv či průmyslových práv (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal, kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy, adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.

3. Hodnocená osoba může požádat Zprostředkovatele o odstranění komentáře. Zprostředkovatel posoudí důvodnost požadavku hodnocené osoby a dle svého uvážení o tomto požadavku rozhodne.

4. Zprostředkovatel může v odůvodněných případech odstranit či editovat komentář nebo odpověď na komentář.

5. Prodávající nesmí vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních komentářů a hodnocení.

V.Hodnocení

1. Zprostředkovatel je vlastníkem Portálu.

2. Celý Portál a systém provozovaný na Portálu a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba Portálu a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá autorská a majetková práva Zprostředkovatel. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl Portálu, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Zprostředkovatele. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Zprostředkovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu příslušných právních předpisů. Zprostředkovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Zprostředkovatele, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Zprostředkovatel shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje Prodávajících a Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář.

2. Ochrana osobních údajů Prodávajícího a Uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Prodávající a Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto svých osobních údajů, zadaných při registraci a dále s a s poskytnutím kopie občanského průkazu dle čl. III. písmena A) bodu 5. Podmínek (dále vše společně také jen jako „Osobní údaje“).

4. Prodávající a Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Zprostředkovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

5. Prodávající a Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zprostředkovatele o změně ve svých Osobních údajích.

6. Zpracováním Osobních údajů může Zprostředkovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zpracovatelem Osobních údajů je Zprostředkovatel.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8. Prodávající a Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Prodávající a Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Zprostředkovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Zprostředkovatele.

9. V případě, že by se Prodávající či Uživatel domníval, že Zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Prodávajícího či Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Zprostředkovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Prodávající či Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Požádá-li Prodávající či Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Prodávající a Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Zprostředkovatele a jiných Prodávajících na elektronickou adresu, adresu bydliště, sídla či místa podnikání Prodávajícího či Uživatele uvedenou při registraci na Stránkách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zprostředkovatele na tyto adresy. Souhlas Prodávajícího se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Prodávající a Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

2. Pokud jedno nebo více ustanovení Podmínek je, nebo se stane zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení Podmínek. Zprostředkovatel nahradí neplatná nebo nezákonná ustanovení ustanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, která nahrazují.

3. Partner na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

4. Tyto Podmínky upravují základní podmínky užití Portálu Uživateli a Prodávajícími a vztahu mezi Uživatelem či Prodávajícím a Zprostředkovatelem. Tyto Podmínky nepředstavují jakoukoliv smlouvu mezi Prodávajícím a Uživatelem, uzavřenou s využitím Portálu, a souhlas s těmito Podmínkami nepředstavuje uzavření takové smlouvy.

5. V rozsahu, v jakém si vzájemně neodporují, se ustanovení těchto Podmínek vztahují rovněž na následující dokumenty, upravující některé aspekty vztahu mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem a/nebo Prodávajícím, a tvořící obsah vzájemných smluvních ujednání, za podmínek těmito dokumenty stanovených:

(dále také jen „Zvláštní podmínky“).

6. Stanoví-li Zvláštní podmínky práva a povinnosti, upravené těmito Podmínkami, odlišně, má tato odlišná úprava Zvláštních podmínek přednost před těmito Podmínkami. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se na Zvláštní podmínky v plném rozsahu výklad pojmů dle těchto Podmínek. Zprostředkovatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část Smlouvy byla určena odkazem na jiné obchodní podmínky, než na tyto Podmínky a Zvláštní podmínky.

7. Partner není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za Zprostředkovatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této Smlouvy postoupit na třetí osobu.

8. Zprostředkovatel a Partner sjednávají, že Partner není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za Zprostředkovatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce Zprostředkovatele za Prodávajícím.

7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.07.2016